ERASMUS +

Si vols una experiència internacional, el programa Erasmus+ és per a tu

Erasmus+ és el programa de la UE per a Educació, Aprenentatge, Joventut i Esport.

 

És un programa dirigit tant a estudiants de cicles formatius de grau superior (CFGS) com de cicles formatius de grau mitjà (CFGM) que proporciona l’oportunitat de realitzar pràctiques en empreses europees.

 

El període de pràctiques a l’estranger correspon a part o a la totalitat de la Formació en Centres de Treball (FCT) descrita en el currículum de cada cicle formatiu.

 

Les organitzacions d’acollida poden ser empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions.

 

L’estudiant rep una beca que permet finançar part de les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció a l’estranger i ha d’estar preparat per a poder co-finançar el que faci falta.

 

L’Institut Jaume Mimó proporciona recolzament per realitzar les sol·licituds, trobar el centre d’acollida i per tramitar tots els documents necessaris per a l’estada a l’estranger.

 

Tel: (0034) 935 80 39 94

Correu electrònic: mobility@insjaumemimo.cat

INformació general

Erasmus+ és el programa de la UE per donar suport a l’educació, la formació, la joventut i l’esport a Europa. El seu pressupost, de 14.700 milions d’euros, proporciona a més de 4 milions d’europeus l’oportunitat d’estudiar, formar-se i adquirir experiència a l’estranger.


En l’àmbit dels centres educatius, ofereix diversos programes : intercanvi d’estudiants (en dues modalitats: estudis i pràctiques); intercanvi de professors; intercanvi de personal d’administració i serveis, etc.


El programa Erasmus+ facilita als alumnes matriculats en institucions europees l’estada formativa en pràctiques en una altra institució europea (d’1 a 3 mesos de durada) i el posterior reconeixement de la formació en pràctiques cursada a l’estranger.


Aquest reconeixement es fa seguint el learning agreement (acord
d’estudis) establert per la Coordinadora de Mobilitat i l’empresa d’acollida abans que comenci l’estada.


Els projectes de mobilitat d’FP del centre estan cofinançats pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d’aquesta web és responsabilitat exclusiva de l’Institut Jaume Mimó, i ni la Comissió Europea ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) són responsables de l’ús que es pugui fer de la informació que s’hi difon.

Període i durada de mobilitat

Les mobilitats es realitzen durant el segon curs del cicle formatiu, un cop superats tots els mòduls del primer curs. En el cas que l’alumne no hagi superat algun mòdul l’equip docent decidirà si aquest pot gaudir de la beca de mobilitat.

 

La durada de la mobilitat sol ser d’entre 2 i 3 mesos i acostuma a correspondre al nombre de dies necessaris per fer les hores de pràctiques a jornada completa (exemple: 416 hores de pràctiques corresponen a 52 dies laborables, uns 2,5 mesos).

 

Durant el període de la mobilitat, l’alumne tindrà una adaptació dels continguts curriculars que s’estiguin duent a terme en aquell moment.

Dotació Econòmica

El SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) és l’organització que distribueix els fons econòmics procedents de la Unió Europea per becar els estudiants participants en el programa Erasmus+.

 

La dotació econòmica varia en funció del tipus de beca i del nivell de vida del país de destí i generalment oscil·la entre 300€ i 500€ al mes.

Els alumnes beneficiaris d’una beca Erasmus+ cobraran entre el 80% i el 100% de l’import una setmana abans de marxar per transferència bancària. Es farà el pagament del 100% si el centre ho considera pertinent. En el cas que no s’aboni el 100% l’alumne rebrà l’import restant un cop hagi tornat i aporti tota la documentació de final d’estada. Per accedir al pagament caldrà haver signat el contracte de subvenció, haver lliurat les dades bancàries i tenir el vol comprat. 

 

Aquests passos són imprescindibles per a rebre la transferència bancària.

 

criteris de selecció

Per poder gaudir d’una beca Erasmus+, els criteris de selecció dels candidats seran els següents:

 

Expedient acadèmic de l’alumne.

La nota mitjana de l’expedient (fins a 10 punts) acadèmic es calcularà fent una suma ponderada de la qualificació obtinguda en el primer curs acadèmic en els diferents mòduls o crèdits dividida pel nombre total d’hores dels mòduls o crèdits cursats. No es tindrà en compte la nota de llengües estrangeres.

Les assignatures convalidades no computaran en el càlcul de la nota mitja ponderada.

Llegües estrangeres al cicle

El professorat d’idiomes duu a terme una valoració de les següents competències:

  • Comprensió escrita
  • Comprensió oral
  • Expressió escrita
  • Expressió oral

No es tindrà en compte si l’alumne està a un nivell bàsic o avançat. Es farà servir el mateix criteri per a tots els alumnes.En els cicles formatius on es cursa anglès i francès, es farà una mitjana entre els dos idiomes (fins a 3 punts).

Acreditació del nivell d’idiomes

Aquesta acreditació (fins a 2 punts) es farà en cas que l’alumne disposi de títols oficials:

  • B2: 1 punts
  • C1 o C2: 2 punts

Valoració de l’equip docent

L’equip docent farà una valoració (fins a 5 punts) dels alumnes en els següents aspectes:

  • Autonomia
  • Motivació pels estudis
  • Assistència (es tindrà en compte en cas de semipresencialitat)
  • Puntualitat
  • Responsabilitat
  • Capacitat de treball en equip
  • Saber estar

Entrevista Personal

Es valorarà la motivació per marxar, la iniciativa, l’interès i la desimboltura a l’hora de parlar anglès. Es farà davant d’un tribunal de 3 persones (fins a 5 punts).  

Si hi ha més demandes de places que les convocades, el centre seleccionarà les sol·licituds segons els punts esmentats anteriorment: l’expedient acadèmic de l’alumne/a, les llengües estrangeres del cicle, l’acreditació del nivell d’idiomes, la valoració de l’equip docent i la informació recollida durant l’entrevista personal.

Les sol·licituds de tots aquells estudiants que, havent obtingut plaça en alguna convocatòria anterior, hagin renunciat per causes no justificades o hagin incomplert els requisits sol·licitats, quedaran relegats a l’últim lloc de la llista de sol·licituds. 

 

Acceptació o renuncia de la plaça

El centre farà pública la proposta d’adjudicació de les places i de la llista d’espera. L’adjudicació definitiva dependrà sempre de l’acceptació per part de l’empresa de destinació.

 

Com demanar la mobilitat erasmus+

L’alumnat interessat ha d’iniciar els tràmits de preparació de la mobilitat quan es troba cursant el primer curs d’un cicle formatiu.

 

Els requisits per poder accedir a una mobilitat Erasmus+ són:

 • Haver superat tots els mòduls de primer del Cicle Formatiu.
 • Estar matriculat a l’Institut Jaume Mimó de la Formació en Centres de Treball (FCT) durant el curs acadèmic en que es realitza la mobilitat.
 • Estar al corrent de tots els pagaments.
 • Tenir la nacionalitat, residència permanent o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants dins el programa Erasmus+ (els 27 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’Àrea Econòmica Europea – Islàndia, Liechtenstein i Noruega – i Turquia, Suïssa i Croàcia).
 • Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.
 • Tenir un coneixement suficient de la llengua del país on es vol anar, o bé un nivell mig/elevat d’anglès que permeti comunicar-se fàcilment.

Els passos a seguir són els següents:

calendari curs 2023-24

Presentació de sol·licitudsLa data límit per a la presentació de sol·licituds de mobilitat Erasmus+ pel curs acadèmic 2024-2025, finalitzarà el 30 d’abril de 2024

 

Llistat d’assignacions: El centre seleccionarà i llistarà les sol·licituds segons l’expedient acadèmic de l’alumne/a, els coneixements de llengua, la valoració de l’equip docent i el resultat de l’entrevista personal.

El llistat d’assignacions en una primera resolució serà públic a la web del centre el 28 de juny de 2024.

El llistat d’assignacions en una segona resolució serà públic a la web del centre el  5 de juliol de 2024.

 

Comunicació de l’acceptació o la renúncia: La comunicació de l’acceptació o renúncia per escrit per part de l’alumne/a, segons model facilitat per la Coordinació d’Intercanvis Internacionals, de la plaça assignada en una primera resolució, del 8 al 12 de juliol de 2024.

 

L’alumnat ha de ser conscient del compromís que adquireix en presentar la seva sol·licitud i cas de que per algun motiu, en qualsevol moment del procés, hagi de renunciar a la mobilitat, ho ha de comunicar a la Coordinació d’Intercanvis Internacionals el més aviat possible.

 

En qualsevol moment l’equip de mobilitat es reserva dret a retirar beca si no considera a la persona preparada per marxar (en base a informe de l’equip d’orientació/equip docent o si es tenen incidències).

Documents

 

 

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

Omple el formulari i et respondrem al mes aviat possible